STATUT


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych” zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „SIRPL”.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
4. Nazwa i oznaczenie graficzne Stowarzyszenia są prawnie chronione.

§2.

1. Stowarzyszenie działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może działać na terenie innych państw.

§3.

Stowarzyszenie może tworzyć i wstępować do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność Stowarzyszenia nie może naruszać samodzielności członków Stowarzyszenia, prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§5.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. reprezentacja interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji państwowej i samorządowej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych, a w szczególności wobec producentów produktów leczniczych oraz Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zagadnień Importu Równoległego Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (w dalszej części „IRPLWM”),
2. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nich działalności IRPLWM,
3. współudział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej w zakresie IRPLWM,
4. przedstawianie organom państwowym i samorządowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością członków Stowarzyszenia w zakresie IRPLWM,
5. działanie na rzecz stosowania nowoczesnych form organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych,
6. umożliwianie i wspieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
7. propagowanie idei IRPLWM wśród społeczeństwa, a w szczególności lekarzy, farmaceutów, pacjentów oraz przedsiębiorców branży farmaceutycznej,
8. działanie na rzecz poprawy jakości życia gospodarczego i etyki przedsiębiorców.

§6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej, w szczególności dotyczących dopuszczania produktów leczniczych i wyrobów medycznych do obrotu w ramach IRPLWM,
2. przedstawianie organom państwowym wniosków i opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z IRPLWM,
3. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Stowarzyszenia,
4. prowadzenie działalności doradczej w zakresie związanym z działalnością członków Stowarzyszenia,
5. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie IRPLWM dla członków Stowarzyszenia, lekarzy, farmaceutów oraz przedsiębiorców branży farmaceutycznej,
6. organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
7. badanie rynku farmaceutycznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.
3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§8.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, związana z działalnością w zakresie IRPLWM. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, na warunkach określonych powyżej, mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie deklaracji kandydata.

§9.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
6) używania oznaczenia graficznego Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§10.

1. Członek wspierający posiada prawa określone w §9 ust. 1 pkt. 3)-6) oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§11.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
2) śmierci członka zwyczajnego,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4) likwidacji członka wspierającego nie posiadającego osobowości prawnej,
5) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,
6) wykluczenia za nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

Rozdział IV

 Organy Stowarzyszenia

§12.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§13.

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, chyba że statut stanowi inaczej. Przewodniczący Zebrania za zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażoną w uchwale, może zarządzić podejmowanie uchwał w głosowaniu niejawnym.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§14.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§15.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§16.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, Komisja Rewizyjna lub 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia mogą samodzielnie zwołać Walne Zebranie Członków.
2. O terminie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia powiadamiani są pocztą elektroniczną przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.

§17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
2) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie zmian statutu,
4) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
7) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§18.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. W skład Zarządu może wchodzić od 3 do 7 członków, w tym Prezesa powoływanego przez Walne Zebranie Członków.

§19.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§20.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego powoływanego przez Walne Zebranie Członków.

§ 21.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków,
4) prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 22.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§23.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z własnej działalności,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) dotacje.

§24.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§25.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w poniższym zakresie:
1) PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie,
2) PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
3) PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,
4) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
5) PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
6) PKD 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
7) PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
8) PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
9) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
10) PKD 88.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
11) PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§26.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§27.

1. Uchwalenie zmiany statutu lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.