TEKST JEDNOLITY STATUTU
UCHWALONY NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
DNIA 30 KWIETNIA 2018 ROKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „SIRPL”.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 4. Nazwa i oznaczenie graficzne Stowarzyszenia są prawnie chronione.

§2.

 1. Stowarzyszenie działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą organów Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może działać na terenie innych państw.

§3.

Stowarzyszenie może tworzyć i wstępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§4.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Działalność Stowarzyszenia nie może naruszać samodzielności członków Stowarzyszenia, prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. reprezentacja interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji państwowej i samorządowej w tym samorządów zawodowych, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych, a w szczególności wobec Ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub organu lub instytucji powołanych do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Produktów Leczniczych oraz podmiotów odpowiedzialnych i producentów produktów leczniczych,
 2. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nich działalności,
 3. współudział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej bezpośrednio lub pośrednio związanej z importem równoległym produktów leczniczych,
 4. przygotowanie i prezentowanie analiz i opinii dotyczących praktyki gospodarczej w zakresie działalności członków Stowarzyszenia związanej z importem równoległym produktów leczniczych,
 5. umożliwianie i wspieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 6. promowanie idei importu równoległego produktów leczniczych,
 7. działanie na rzecz poprawy jakości życia gospodarczego i etyki przedsiębiorców.

§6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. udział w procesach legislacyjnych dotyczących obszarów związanych z importem równoległym produktów leczniczych,
 2. przedstawianie analiz i opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z importem równoległym produktów leczniczych,
 3. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej przez członków Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej w zakresie związanym z działalnością członków Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie importu równoległego produktów leczniczych,
 6. organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 7. badanie rynku farmaceutycznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy, osoby prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.
 3. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 4. Składki w Stowarzyszeniu płatne są za rok kalendarzowy, z góry, w wysokości i terminach określonych w uchwale Zarządu. Składki dla członków zwyczajnych i wspierających mogą różnić się wysokością.

§8.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, rekomendowana przez członka wspierającego, która zapoznała się ze Statutem i zobowiązała się do jego przestrzegania oraz udostępniła swoje dane teleadresowe, w tym adres, adres mailowy i telefon kontaktowy. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, na warunkach określonych powyżej, mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna , zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, związana z działalnością w zakresie importu równoległego produktów leczniczych, w tym z wytwarzaniem produktów leczniczych, która zadeklarowała uiszczanie składek członkowskich oraz zapoznała się ze Statutem i zobowiązała się do jego przestrzegania jak również udostępniła swoje dane teleadresowe, w tym adres, adres mailowy i telefon kontaktowy.
 3. Osoba prawna  działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Każdemu członkowi wspierającemu przysługuje prawo rekomendowania do 5 członków zwyczajnych. Członek wspierający ma prawo cofnięcia rekomendacji.
 5. Rekomendacje, udzielone przez członków wspierających, którzy utracili status członka Stowarzyszenia tracą ważność z chwilą utraty statusu członka wspierającego przez rekomendującego.
 6. Wszyscy członkowie będący członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia w dacie wejścia w życie Statutu w aktualnym brzmieniu obowiązani są do uzyskania rekomendacji, w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie Statutu.

§9.

 1. Członek zwyczajny, ma prawo do:
  1)    czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów Stowarzyszenia,
  2)    uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3)    uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4)    korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5)    uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
  6)    używania oznaczenia graficznego Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
  2)    regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3)    posiadania rekomendacji członka wspierającego przez cały okres członkostwa w Stowarzyszeniu,
  4)    poinformowania Zarządu Stowarzyszenia o swoich danych kontaktowych w tym adresie, adresie mailowym i telefonie jak również informowania Zarządu o wszelkich zmianach w danych adresowych członka zwyczajnego, w tym w szczególności zmianach dotyczących adresu e-mail członka zwyczajnego, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na ostatni wskazany adres.

§10.

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w §9 ust. 1 pkt. 2)-6) oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach organów Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:

  1)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
  2)    regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3)    poinformowania Zarządu Stowarzyszenia o swoich danych kontaktowych w tym adresie, adresie mailowym i telefonie jak również informowania Zarządu o wszelkich zmianach w danych adresowych członka wspierającego, w tym w szczególności zmianach dotyczących adresu e-mail członka wspierającego, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na ostatni wskazany adres.

§11.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na skutek:
  1)     w odniesieniu do członka wspierającego - zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia przez co najmniej 2 (dwa) miesiące,
  2)    w odniesieniu do członka zwyczajnego – zawieszenia w prawach członka wspierającego, którego rekomendację posiada członek zwyczajny.
 2. Zawieszony członek Stowarzyszenia nie korzysta z praw w Stowarzyszeniu, chyba że uchwała o zawieszeniu stanowi odmiennie.
 3. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany poddać pod głosowanie uchwałę o uchyleniu zawieszenia członka na pierwszym posiedzeniu Zarządu po ustaniu okoliczności uzasadniających zawieszenie, na wniosek członka zawieszonego.
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje, bez konieczności podejmowania uchwały przez organy Stowarzyszenia, z mocy Statutu na skutek:
  1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, z chwilą otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji członka,
  2)    śmierci członka zwyczajnego, z chwilą śmierci członka.
 5. Dobrowolną rezygnację z członkostwa należy przekazać Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie pod warunkiem nieważności.
 6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, z następujących przyczyn:
  1)    utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2)    otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego bądź podobnej procedury wobec członka wspierającego, o ile postępowanie takie nie jest oczywiście bezzasadne,
  3)    nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
  4)    działalności na szkodę Stowarzyszenia,
  5)    utraty zaufania do członka przez pozostałych członków Stowarzyszenia z uwagi na podjęte lub zamierzone przez członka działania,
  6)    w odniesieniu do członka wspierającego – zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 (trzy) miesiące; uchwała o wykluczeniu członka musi być poprzedzona podjęciem przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o zawieszeniu takiego członka,
  7)    w odniesieniu do członka zwyczajnego – cofnięcia rekomendacji udzielonej członkowi zwyczajnemu przez członka wspierającego lub utraty przez członka zwyczajnego rekomendacji udzielonej mu przez członka wspierającego w związku z wykluczeniem członka wspierającego ze Stowarzyszenia.
 7. W głosowaniu w przedmiocie wykluczenia lub zawieszenia członka ze Stowarzyszenia nie bierze udziału członek, którego dotyczy głosowanie.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§12.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§13.

 1. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał. Członkowie uprawnieni do głosowania mogą wykonywać swoje uprawnienia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie.
 2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały organów Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych o ile postanowienia Statutu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 4. Udział w posiedzeniach organów Stowarzyszenia możliwy jest za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§14.

 1. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka organu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy organu Stowarzyszenia może być uzupełniany w drodze kooptacji.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu pozostali członkowie Zarządu dokonują wyboru Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
 4. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§15.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia i określa porządek obrad.
 3. Funkcja przewodniczącego Walnego Zebrania Członków pełniona jest przez Prezesa Zarządu pod warunkiem, że jest on członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, funkcję tę pełni wskazany przez Prezesa członek Stowarzyszenia.
 4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni korzystający z pełni praw oraz zawieszeni, jeśli uchwała o zawieszeniu dopuszcza takie uczestnictwo,
  2)    z głosem doradczym – członkowie wspierający korzystający z pełni praw oraz zawieszeni, jeśli uchwała o zawieszeniu dopuszcza takie uczestnictwo jak również zaproszeni goście.

§16.

 1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje 1 głos.
 3. W przypadku równej ilości głosów głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.

§17.

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia mogą samodzielnie zwołać Walne Zebranie Członków.
 3. O terminie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia powiadamiani są pocztą elektroniczną przynajmniej na 7 dni przed jego terminem. Wysłanie zaproszenia na ostatni adres wskazany przez członka uznaje się za skuteczne doręczenie powiadomienia o terminie Walnego Zebrania Członków.

§18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Uchwałą jednomyślną, bez względu na liczbę obecnych:
  1)    podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  2)    podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
  3)    podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania/likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku; podejmując uchwałę Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
  4)    podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych:
  1)    udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  2)    uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
  3)    podejmowanie uchwał w sprawie rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań organów Stowarzyszenia, w szczególności zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
  4)    podejmowanie uchwał w sprawie powoływania grup roboczych,
  5)    podejmowanie wszystkich innych uchwał należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zarząd

§19.

 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie, prowadzi sprawy Stowarzyszenia i kieruje jego działalnością oraz ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu może wchodzić do 5 członków, powoływanych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezes Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§20.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Uchwałą jednomyślną bez względu na liczbę obecnych:
  1)    podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających na podstawie deklaracji kandydatów,
  2)    podejmowanie uchwał dotyczących zawieszenia członków zwyczajnych i wpierających,
  3)    podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, wstępowania i występowania Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych,
  4)    dokonywanie rozporządzeń i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, których wartość przekracza 100.000 (sto tysięcy) złotych (tj. w zakresie przekraczającym zwykły zarząd).
 2. Uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych:  
  1)    przygotowywanie i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  2)    podejmowanie uchwał w sprawie składek w Stowarzyszeniu,
  3)    uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.

§21.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
 3. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.

Komisja Rewizyjna

§22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z maksymalnie 3 członków, w tym Przewodniczącego powoływanego przez Walne Zebranie Członków.

§23.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie corocznie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków.

§24.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§25.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1)    składki członkowskie,
  2)    darowizny, zapisy i spadki,
  3)    dochody z własnej działalności,
  4)    dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5)    dotacje,
  6)    pożyczki.

§26.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§27.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w poniższym zakresie:

 1. PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie,
 2. PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 3. PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 4. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
 5. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
 6. PKD 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 7. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 8. PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 9. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 10. PKD 88.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
 11. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§28.

W przypadku zmiany Statutu, Statut w zmienionym brzmieniu wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie do KRS.