19 gru
2014

Naruszenie obowiązku notyfikacji ustawy do KE

W związku z nadaniem biegu legislacyjnego projektowi ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne SIRPL zwróciło uwagę w oficjalnym piśmie do Sejmowej Komisjo Zdrowia na bezwzględną konieczność wypełnienia przez Polskę obowiązków wynikających z Dyrektywy 98/34/EC w zakresie funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Etap postępowania przedustawowego, jakim jest notyfikacja, wynika z aktów ponadustawowych, do przestrzegania których Polska zobowiązała się na mocy traktatu akcesyjnego – umowy międzynarodowej ratyfikowanej w trybie określonym w art. 90 Konstytucji. Brak notyfikacji jest istotną wadą postępowania ustawodawczego i wywołuje realne skutki prawne dla przepisów uchwalonych z pominięciem tej procedury.

Polski Parlament nie wypełnił obowiązków wynikających z artykułu 8 Dyrektywy 98/34/EC, planując nałożenie na przedsiębiorców zaangażowanych w eksport równoległy obowiązku zawiadamiania o zamiarze wywozu leków bez wcześniejszego poinformowania o takim przepisie Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, iż konieczne jest zawieszenie prac legislacyjnych do czasu zakończenia oceny Projektu w zakresie proporcjonalności proponowanych w nim rozwiązań na szczeblu wspólnotowym.

Zobacz Pismo